Pravidlá súťaže

Kto sa môže zapojiť?

 • žiaci stredných škôl 1., 2. a 3. ročníkov (kvinta, sexta, septima)
 • žiaci základných škôl 7., 8. a 9. ročníkov

Kedy?

Viď. termíny a inštrukcie

 

POSTUP:

Učitelia na hodine matematiky rozdajú doručené testy Pangea, obsahom ktorých sú 3 druhy testov (pre každý ročník iná varianta) s 25 otázkami, na ktoré majú študenti vyhradený čas 45 minút.
Následne učitelia vyzbierajú od študentov vyplnené súťažné testy a najneskôr do 20. marca 2015 ich škola pošle poštou organizátorovi súťaže na adresu uvedenú v kontakte. Organizátor po opravení testov, najnesôr do 30. apríla 2015 zverejní všetky výsledky na svojej webstránke: www.pangea-sutaz.sk.
Výsledky si žiaci nájdu pod svojimi identifikačnými číslami, čím je zabezpečená anonymita súťažiacich. Rovnako nezverejnujeme ani umiestnenie škôl v rámci Slovenska!

 

PRAVIDLÁ:

Pravidlá pre súťažiacich:

 • Každá kategória pozostáva z dvadsiatich piatich otázok.
 • Na vyriešenie máte 45 minút.
 • Správna je vždy len jedna odpoveď.
 • Ak napriek tomu zvolíte viacero odpovedí, úloha bude hodnotená ako nevyriešená! Rovnako aj keď sa v hárku na odpovede pomýlite a budete chcieť opraviť možnosť na inú, úloha už nebude hodnotená! Preto odporúčame najprv správne odpovede vyznačiť do zadania a na koniec odpovede prepísať do hárku na odpovede.
 • Správnu odpoveď vyznačíte úplným vyfarbením krúžku.
 • Hárok s odpoveďami nesmie byť zložený alebo pokrčený! Poznámky mimo polí na odpovede nie sú povolené.
 • Kalkulačky, mobily, MP3-prehrávače a iné pomôcky nie sú povolené! Na test môžete používať len písacie potreby a pomocný papier.
 • Na začiatku zadaní je zoznam vzorcov a vzťahov, ktoré Vám môžu pri riešení úloh pomôcť.
 • Používajte len čierne alebo tmavomodré pero.

 

Informácie o súťaži.

 

 • Súťaž si dáva za cieľ prispieť k rozvoju vzťahu žiakov  k matematike motivovať ich, aby sa venovali tomuto výnimočnému predmetu.
 • Súťaž je určená žiakom základných škôl (7. – 9. ročník), stredných škôl (1. – 3. ročník), osemročných gymnázií (sekunda – septima) a štvorročných gymnázií (1. – 3. ročník).
 • Pangea bola založená v roku 2007 v Nemecku. V školskom roku 2013/2014 sa jej zúčastnili žiaci zo sedemnástich európskych štátov. Slovensko sa do tohto projektu zapojilo v roku 2012.
 • Ako nezisková organizácia nie je organizovaná štátom, ale jej fungovanie je zastrešené miestnymi partnerskými organizáciami, firmami a spomočnosťami.
 • Registrácia a účasť v súťaži nie sú spoplatnené.
 • Všetky informácie týkajúce sa súťaže nájdete na adrese www.pangea-sutaz.sk
 • Pangea si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel pred súťažou.
 • V školskom roku 2014/15 je súťaž rozdelená do týchto kategórií:
  • 7. ročník a sekunda
  • 8. ročník a tercia
  • 9. ročník a kvarta
  • 1. ročník a kvinta
  • 2. ročník a sexta
  • 3. ročník a septima
 • Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednej kategórii.
 • Počet súťažiacich v jednej kategórii nie je limitovaný a môže byť upravený na webe súťaže až do vytlačenia a zaslania odpoveďvých hárkov na Vašu školu.
 • Pangea nie je zodpovedná za chyby pri registrácii. (napr. nesprávny počet gegistrovaných žiakov, zlé obsadenie jednotlivých kategórií, zle vyplnený formulár…)
 • Prvé kolo súťaže prebieha na škole.
 • V prípade záujmu možno pozrieť na ukážky otázok z minulých ročníkov na stránke súťaže (www.pangea-sutaz.sk)
 • V prípade, že žiaci Vašej školy postúpia do finálneho celoslovenského kola, informujeme Vás o tom e-mailom.
 • Každý žiak je zodpovedný za správne vyplnenie osobných informácií na odpoveďovom hárku.
 • Nesprávne vyplnený, alebo poškodený odpoveďový hárok nebude vyhodnotený.
 • Účasť v súťaži je považovaná za súhlas zákonného zástupcu súťažiaceho (v prípade plnoletých súťažiacich súťažiaceho samotného) s použitím fotografií a videa zo súťaže na účely prezentácie súťaže
 • Učiteľ na začiatku hodiny prečíta žiakom pravidlá súťaže Pangea. Budú uvedené na prvej strane súťažných otázok. Na vyriešenie budú mať 45 minbút. Po uplynutí času odovzdajú žiaci učiteľovi odpoveďové hárky. Zadania si môu ponechať. Prípadne si ich môže nechať škola pre ďalšie využitie na hodinách matematiky.

Partneri a sponzori

logo_skola
logo_kvant_pre_vas_
logo naše_CMYK_mid_res
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
logo_fak
Bystra Education